english-3polska-3wybierz język

Projekty Unijne

.

PROJEKT ESTER

 

Ekonomiczny system zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym

 

PROJEKT ESTER

19 grudnia 2008 r. Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A. zawarły umowę UDA-PIG.01.04.00-14-015/08; UDA-POIG.04.01.00-14-015/08 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu badawczo-inwestycyjnego pt.: „ESTER – ekonomiczny system zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i działania 1.4-4.1: „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”.

Czas realizacji projektu: 

Etap I marzec 2009 – czerwiec 2012

Etap II lipiec 2012 – marzec 2013

Celem projektu było opracowanie systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym (srk) na liniach o małym natężeniu ruchu, gdzie w najbliższym czasie nie zakłada się budowy systemów ETCS i ERTMS – przewidzianych do stosowania na liniach korytarzowych wchodzących w skład sieci TEN-T. Wiele z odcinków linii o małym natężeniu ruchu wyłączanych jest z eksploatacji ze względów ekonomicznych, a to rodzi duże problemy społeczne i gospodarcze. Rozwiązaniem tej sytuacji jest sterowanie ruchem kolejowym z małym udziałem pracy ludzkiej. Dotychczasowe konstrukcje funkcjonują w oparciu o standardowy system zasilania energetycznego, co powoduje, że ich instalacja i serwis są bardzo kosztowne (roboty budowlane związane z kładzeniem i wymianą kabli energetycznych), a eksploatacja droga (wysokie ceny energii).

Ideą projektu było stworzenie na bazie opracowanego i wdrożonego już przez KOMBUD systemu srk nowego produktu, jakim będzie system zdalnego sterowania ruchem kolejowym przy użyciu sygnałów radiowych. Nowy system przyniósł również wymierne korzyści środowiskowe (brak prac budowlanych niszczących środowisko), jest też tańszy w eksploatacji z uwagi na pracę tylko w czasie jazdy pociągu oraz korzystanie z alternatywnych źródeł energii.

Dzięki realizacji projektu rynek zyskał ekonomiczne i niezwykle potrzebne społecznie rozwiązanie dla sterowania ruchem kolejowym na liniach o małym natężeniu ruchu, natomiast KOMBUD z portfolio produktów zasilonym o nowe rozwiązanie umocnił swoją pozycję na liści najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.

Projekt realizowany był dwuetapowo. W etapie I, trwającym 3 lata (40 miesięcy), prowadzone były prace badawczo-rozwojowe; początkowo w formie „desk research”, a następnie badań laboratoryjnych oraz badań terenowych. Finałem tego etapu było zbudowanie prototypu systemu. Dla stworzenia systemu wykorzystane zostały nowoczesne technologie informatyczne, technologie bezprzewodowej transmisji danych, energooszczędne układy i źródła zasilania oraz źródła światła, a także bezprzewodowe sieci sensorowe.

Etapem II było wdrożenie prac badawczo-rozwojowych, polegające na uzyskaniu certyfikatu branżowego na nowy produkt (grupę systemów srk) i włączenie systemu do oferty handlowej KOMBUD. Nowy produkt składa się z systemów zabezpieczenia przejazdów kolejowych (samoczynnej sygnalizacji przejazdowej), systemu zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym, systemu stacyjnych urządzeń zależnościowych współpracującego z latarnią sygnałową z LED-owym źródłem światła oraz systemu licznika osi wykorzystującego transmisję radiową jako kanał przesyłania danych.

 

PROJEKT CNC  

 

Dotacje Unijne dla rozwoju Mazowsza Zakłady Automatyki Kombud SA

 

18 października 2010 roku Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. podpisały z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie umowę nr RPMA.01.05.00-14-320/08-00 na realizację projektu inwestycyjnego pt.: „Zakup i montaż innowacyjnych maszyn obróbczych, sterowanych numerycznie (CNC)” w ramach priorytetu I działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Czas realizacji projektu: październik 2010 – marzec 2011

Celem przedsięwzięcia było podniesienie konkurencyjności gospodarki oraz równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie, co przyczyniło się do szybszego wzrostu gospodarczego województwa.

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez unowocześnienie przez Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. posiadanej infrastruktury produkcyjnej (zakup nowoczesnych maszyn obróbczych), pozwalające na szybkie wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w produkowanych wyrobach oraz stosowanych technologiach wytwórczych.

Bezpośrednim efektem realizacji programu był zakup i uruchomienie:

  • poziomego centrum obróbczego klasy CNC firmy GILDEMEISTER,
  • pionowego centrum obróbczego klasy CNC firmy GILDEMEISTER
  • prasy krawędziowej klasy CNC firmy BYSTRONIC.

Inwestycja została uzupełniona o zakup wózka widłowego o napędzie spalinowym i udźwigu do 4,5T oraz 3 stanowisk informatycznych przeznaczonych do projektowania nowych wyrobów i programowania maszyn obróbczych.

Powyższe zakupy umożliwiają samodzielne wykonawstwo wyrobów produkowanych w Centrum Obróbki Mechanicznej, co wiąże się ze zmniejszeniem kosztów produkcji oraz skróceniem terminów realizacji. Eliminacja wyeksploatowanego parku maszyn to również realne, niemałe oszczędności energii elektrycznej.

Wyposażenie firmy w w/w urządzenia pozwala na:

  • wzrost wydajności produkcji – skrócenie czasu produkcji,
  • poprawę jakości produkowanych wyrobów,
  • obniżenie kosztów serwisu – zwiększenie poziomu powtarzalności produkcji,
  • obniżenie kosztów produkcji – obniżenie materiałochłonności i zużycia energii,
  • podniesienie BHP na stanowiskach obróbczych.

Nie bez znaczenia jest fakt, że posiadanie nowoczesnego parku maszyn pozwala również znacznie skracać czas prac badawczo-rozwojowych oraz projektowania nowych konstrukcji oferowanych urządzeń i systemów. Nowe możliwości obróbki pozwalają na zmianę i uproszczenie konstrukcji a także łatwiejsze wprowadzanie nowych technologii do produkowanych urządzeń i systemów.

Perły Polskiej Gospodarki
© 2014 Zakłady Automatyki Kombud S.A. .
*Imię Nazwisko
*E-mail
*Treść
* wypełnij oznaczone pola

Napisz do nas